Όροι χρήσης

To ilg.gr είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Datalive και προσφέρει άμεση λύση στο θέμα της δημοσίευσης του ισολογισμού των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας δημοσίευσης ισολογισμών που παρέχει η ιστοσελίδα με το όνομα www.ilg.gr (εφεξής «η υπηρεσία»). Για την παροχή της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα. Ο χρήστης με την αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης, συμβάλλεται με την υπηρεσία και δεσμεύεται για τα ακόλουθα:
Με την είσοδό του ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες της επιχείρησης σχετικά με τα στοιχεία που απαιτούνται από την υπηρεσία, καθώς και να ενημερώνει τα στοιχεία αυτά προκειμένου να διατηρούνται πλήρη, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Η Datalive και η υπηρεσία www.ilg.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εξαιτίας τυχόν ανακριβών ή και ψευδών στοιχείων που θα αναρτηθούν από τον χρήστη. Αν η Datalive ή η υπηρεσία www.ilg.gr εναχθεί για καταβολή αποζημίωσης ή αν υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση προς οποιονδήποτε εξαιτίας ανακριβών ή και ψευδών δημοσιευμένων στοιχείων διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά του χρήστη που δημοσίευσε τα εν λόγω στοιχεία. Το ίδιο δε δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης κατά του χρήστη, διατηρεί η Datalive και η υπηρεσία www.ilg.gr και για κάθε εν γένει ζημία ή βλάβη παρούσα ή μέλλουσα που θα υποστεί εξ΄ αυτής της αιτίας.
Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε αναρτά, δημοσιεύει ή καθιστά διαθέσιμο μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου το οποίο είναι προσβλητικό, ανήθικο, παράνομο ή αντίκειται στα χρηστά ήθη. Η Datalive έχει το δικαίωμα να διαγράφει την δημοσιοποίηση οποιασδήποτε παράνομης ή ανήθικης ανακοίνωσης με ταυτόχρονη ενημέρωση προς το χρήστη που έκανε την ανάρτηση.
Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου.
Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Η Datalive δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών, δεδομένου ότι την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ή τη μη επικαιροποίηση αυτών διατηρούν οι χρήστες της υπηρεσίας.
Η Datalive μπορεί να τροποποιεί το δικτυακό του περιβάλλον της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του www.ilg.gr, να προσθέτει ή και να αφαιρεί στοιχεία χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης των παρόντων όρων, η Datalive θα ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες του μέσω email ή ανακοινώσεων. Η χρήση μετά την ως άνω ενημέρωση θα συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του χρήστη.
Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Μία υπηρεσία από την Datalive

© 2013-2014 | Όροι χρήσης | info@datalive.gr | Τηλ. 211 77 05 024 | Γιαβάση 39, Αγ. Παρασκευή Αθήνα